• Šta je IFRS 16?

  IFRS 16 ili MSFI 16 je Međunarodni Standard Finansijskog Izveštavanja

 • Koja je svrha MSFI 16?

  Glavna svrha novog standarda MSFI 16 je ukidanje klasifikacije „operativnog“ lizinga u finansijskim izveštajima zakupaca.

 • Od kada je primena standarda MSFi 16 obavezna?

  Od 1. januara 2021. godine ili nakon tog datuma.

GLAVNA SVRHA MSFI 16

Glavna svrha novog standarda MSFI 16 je ukidanje klasifikacije „operativnog“ lizinga u finansijskim izveštajima zakupaca.

Ova izmena će najviše imati efekte kod poslovanja koja se baziraju na zakupu (npr. kladionice, pekare, trgovine na malo, ili zakupi aviona u avio industriji).

Ugovorom o zakupu, zakupac dobija pravo da raspolaže imovinom pod zakupom i da upravlja njom radi sticanja ekonomske koristi. Ispunjeni su dakle uslovi iz definicije za prepoznavanje sredstava prema međunarodnim računovodstvenim standardima.

Prema prethodnom standardu, korisnik finansijskih izveštaja nije mogao da stekne informacije o veličini portfolija imovine kojom upravlja i koju kontroliše zakupac. To je dodatna informacija korisnicima izveštaja i to je upravo suština MSFI 16.

OD KADA JE PRIMENA STANDARDA MSFI 16 OBAVEZNA?

Finansijski izveštaji sastavljeni u skladu sa:

 • MSFI: prva primena je obavezna od 1-og januara 2019. godine.
 • Propisima Republike Srbije prva primena je obavezna za sve finansijske izveštaje koji počinju 1-og januara 2021. godine ili nakon tog datuma, sa mogućnošću ranije primene (na dan 31.12.2018. godine) sa relevantnim obelodanjivanjima.

GLAVNE RAZLIKE U ODNOSU NA PRETHODNI STANDARD „MRS 17“

MSFI 16 utiče pre svega na korisnike lizinga, tj. na zakupce, dok za zakupodavce nema suštinskih izmena. Oni nastavljaju sa klasifikacijom operativnog ili finansijskog lizinga, kao i u MRS 17. U nastavku prikazujemo glavne efekte primene MSFI 16 na finansijske izveštaje zakupaca:

 • U bilansu stanja se prepoznaju:

  1. Osnovna sredstva „Imovina sa pravom korišćenja“ koja se smanjuju za rashod amortizacije,

  2. Obaveze „Obaveze po osnovu zakupa“ koja se uvećavaju za troškove kamate i smanjuju za uplate zakupa (podeljene na dugoročne i kratkoročne).

  3. Uvećanje/(smanjenje) akumulirane dobiti usled efekata prve primene MSFI 16.

 • U bilansu uspeha:

  1. Prikazuje rashode amortizacije osnovnog sredstva,

  2. Prikazuje finansijske troškove kamate (i kursnih razlika, ako ih ima) koji uvećavaju/smanjuju obaveze iz bilansa stanja

  3. Prikazuje ostale prihode i rashode usled usklađivanja obračuna i uvećavanja i smanjenja broja ugovora o zakupu, odnosno za efekte dodatnih usklađivanja osim prikazivanja efekata prve primene.

  4. Smanjenje EBITDA: Troškovi operativnog zakupa (rente) su novim standardom prebačeni iz operativnih troškova zakupa u troškove amortizacije i finansijskih troškova, koji po definiciji ne pripadaju EBITDA. Troškovi koji se priznaju u bilansu uspeha neće biti jednaki po periodima (kao po MRS 17), već će biti veći u prvim godinama sa tendencijom smanjenja u narednim periodima.

IZUZECI ZA PRIMENU MSFI 16

MSFI 16 se primenjuje na sve predmete zakupa. Izuzeci za primenu MSFI 16 su kada je:

 • Predmet zakupa vrednosti do 5.000 USD,
 • Trajanje ugovora o zakupu nije duže od 12 meseci, i
 • Primena standarda narušila „true and fair view“.

OBRAČUN MSFI 16

Za obračun MSFI 16 potrebno je definisati:

 • Trajanje perioda zakupa,
 • Plaćanja prema ugovoru,
 • Kamatnu stopu,
 • Modifikacije i usklađivanja tokom trajanja zakupa.

TRAJANJE PERIODA ZAKUPA

Trajanje perioda zakupa se koristi za diskontovanje i samim tim utiče na iznose koji se priznaju u bilansu stanja. Npr. avio-kompanija je uzela u zakup avion na 2 godine sa opcijom zakupca za produženje trajanja ugovora na još 2 godine. Ako ova avio-kompanija posluje sa profitom, odnosno koristi iznajmljeni avion na profitabilan način, onda možemo očekivati da će ta ista avio-kompanija produžiti ugovor o zakupu aviona po istim cenama i dodatne 2 godine. U tom slučaju, MSFI 16 definiše trajanje ovog ugovora na period od 4 godine

Procenjivanje trajanja zakupa za potrebe MSFI 16 pre svega iziskuje analizu ugovora o zakupu, i to prava i obaveze zakupca i zakupodavca. Međutim, i faktori koji nisu deo ugovora mogu značajno uticati na period trajanja zakupa, a odnose se pre svega na poslovne planove zakupca i „moć“ koju ima u pregovorima sa zakupodavcem oko perioda trajanja zakupa. Često, ugovori o zakupu nemaju rok trajanja, pa je u ovim slučajevima potrebno proceniti period trajanja zakupa na osnovu poslovnih planova zakupaca.


PLAĆANJA PREMA UGOVORU

Ugovori o zakupu nisu tipski i mogu sadržati različite odredbe. Potrebno je sagledati sve okolnosti i odrediti otplatni plan:

 • Podsticaji koje zakupodavac daje zakupcu (npr. prevremeni ulazak u zakupljeni objekat),
 • Podsticaji koje zakupac daje zakupodavcu (npr. besplatno korišćenje objekta u određenom periodu),
 • Unapred plaćena zakupnina i početni direktni troškovi zakupca,
 • Varijabilna zakupnina (npr. koja zavisi od prometa),
 • Troškovi vraćanja predmeta zakupa u prvobitno stanje,
 • Ulaganje u objekte kao zamena za plaćanje zakupnine,
 • Prevremeni raskid ugovora i plaćanje po osnovu penala za prevremeni raskid,
 • PDV ili porez na zakup,
 • Efekti promene kursa strane valute (ukoliko je ugovor definisan u stranoj valuti).

POČETNO MERENJE IMOVINE I OBAVEZA U SKLADU SA MSFI 16

Sledeće diskontovane sadašnje vrednosti ulaze u kalkulaciju početno iznosa za merenje imovine u bilansu stanja zakupca:

 1. Sva buduća plaćanja po ugovoru,
 2. Unapred plaćena zakupnina (bez diskontovanja),
 3. Početni direktni troškovi zakupca (bez diskontovanja),
 4. Procenjeni troškovi vraćanja u prvobitno stanje na kraju trajanja zakupa
 5. Podsticaji koje zakupac dobija od zakupodavca.

Stavke od 1 do 4 se sabiraju, a stavka 5 oduzima da bi se došlo do početnog iznosa za priznavanje sadašnje vrednosti imovine sa pravom korišćenja koja se prepoznaje u bilansu stanja. Samo stavke koje su imale karakter troška (tj. zakup) su predmet kapitalizacije u MSFI 16. Ako privredno društvo ima pravo na odbitak ulaznog PDV-a, onda PDV nije deo iznosa koji se kapitalizuje kao imovina u MSFI 16. P.S. Primena MSFI 16 može uticati na veličinu privrednog društva u skladu sa zakonom jer uvećava imovinu privrednog društva.


KAMATNA STOPA

MSFI 16 definiše diskontnu stopu kao stopu sadržanu u lizingu, a ako ona ne može biti određena onda se koristi inkrementalna stopa zaduženja. Inkrementalna stopa predstavlja onu po kojoj bi se zakupac zadužio da nabavi imovinu sličnih karakteristika i na sličan period.

Za kalkulaciju i početno odmeravanje, potrebno je za svaki ugovor o lizingu pripremiti plan amortizacije za imovinu sa pravom korišćenja i plan otplate.

AMORTIZACIJA

Amortizacija po pravilu traje tokom perioda trajanja zakupa. Za poreske svrhe se računovodstvena amortizacija priznaje u poreske svrhe.

MODIFIKACIJE I USKLAĐIVANJA TOKOM TRAJANJA ZAKUPA

Tokom trajanja zakupa se mogu dogovoriti promene u ugovoru (npr. trajanje ugovora, promenjena dinamika plaćanja, dodatni uslovi, itd.).

Mogu postojati i usklađivanja nevezano za izmene ugovora o zakupu (npr. promena diskontne stope usled promena na tržištu).

Nakon početnog priznavanja koje se prikazuje u komponenti kapitala (akumulirana dobit) sve dodatne promene nakon datuma prvog priznavanja se prikazuju u bilansu uspeha.

Skockajte Vaš biznis jednim klikom

Naši klijenti

Copyright © 2020 Nonagon. Sva prava zadržana.

Powered by Veb Dizajn Studio.

O nama

Nonagon Chartered Accountants d.o.o.
PIB: 111923323
MB: 21571466

Kontakt

Telefon:
+381 63 526 814
Email:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Adresa:
Kosovska 1,
11000 Beograd, Srbija